لیست قیمت پلات و لمینت

پلات کاغذ کتد 120گرم

ردیف جنس ابعاد مبلغ (تومان)
1 کتد 120 گرم A2 (60*42 cm) 30/000
2 کتد 120 گرم B2 (70*50 cm) 35/000
3 کتد 120 گرم A1 (90*60 cm) 40/000
4 کتد 120 گرم B1 (100*70 cm) 44/000
5 کتد 120 گرم A0 (120*90 cm) 48/000

 

پلات کاغذ کتد 160گرم

ردیف جنس ابعاد مبلغ (تومان)
1 کتد 160 گرم A2 (60*42 cm) 37/000
2 کتد 160 گرم B2 (70*50 cm) 43/000
3 کتد 160 گرم A1 (90*60 cm) 48/000
4 کتد 160 گرم B1 (100*70 cm) 52/000
5 کتد 160 گرم A0 (120*90 cm) 56/000

 

پلات کاغذ کتد 180 گرم

ردیف جنس ابعاد مبلغ (تومان)
1 کتد 180 گرم A2 (60*42 cm) 47/000
2 کتد 180 گرم B2 (70*50 cm) 52/000
3 کتد 180 گرم A1 (90*60 cm) 57/000
4 کتد 180 گرم B1 (100*70 cm) 62/000
5 کتد 180 گرم A0 (120*90 cm) 67/000

 

پلات رنگی کاغذ تحریر 80 گرم

ردیف جنس ابعاد مبلغ (تومان)
1 تحریر 80 گرم A2 (60*42 cm) 14/000
2 تحریر 80 گرم B2 (70*50 cm) 17/000
3 تحریر 80 گرم A1 (90*60 cm) 25/000
4 تحریر 80 گرم B1 (100*70 cm) 30/000
5 تحریر 80 گرم A0 (120*90 cm) 38/000

 

 

پلات و لمینت

ردیف جنس ابعاد مبلغ (تومان)
1 پلات و لمینت A2 (60*42 cm) 100/000
2 پلات و لمینت B2 (70*50 cm) 120/000
3 پلات و لمینت A1 (90*60 cm) 138/000
4 پلات و لمینت B1 (100*70 cm) 152/000
5 پلات و لمینت A0 (120*90 cm) 176/000
6 پلات و لمینت 170*70 cm 262/000
7 پلات و لمینت 200*90 cm 308/000

 

پلات

ردیف جنس ابعاد مبلغ (تومان)
1 بک لایت 1 متر 130/000
2 کنواس (بوم) 1 متر 230/000
3 گلاسه 1 متر 100/000