لیست قیمت چاپ دیجیتال

پرینت و کپی سیاه و سفید تحریر 80 گرم

ردیف جنس ابعاد تعداد یکرو    (تومان) دو رو  (تومان)
1 تحریر 80 گرم سیاه سفید A5 1تا10 500 1000
2 تحریر 80 گرم سیاه سفید A5 11تا100 240 290
3 تحریر 80 گرم سیاه سفید A5 101تا1000 225 275
4 تحریر 80 گرم سیاه سفید A5 1001 به بالا 200 250
5 تحریر 80 گرم سیاه سفید A4 1تا10 1000 2000
6 تحریر 80 گرم سیاه سفید A4 11تا100 480 580
7 تحریر 80 گرم سیاه سفید A4 101تا1000 450 550
8 تحریر 80 گرم سیاه سفید A4 1001 به بالا 400 500
9 تحریر 80 گرم سیاه سفید A3 1تا10 2000 4000
10 تحریر 80 گرم سیاه سفید A3 11تا100 960 1160
11 تحریر 80 گرم سیاه سفید A3 101تا1000 900 1100
12 تحریر 80 گرم سیاه سفید A3 1001 به بالا 800 1000

 

 

پرینت و کپی رنگی تحریر 80 گرم

ردیف جنس ابعاد تعداد یکرو  (تومان) دو رو  (تومان)
1 تحریر 80 گرم رنگی A5 1تا10 1500 2500
2 تحریر 80 گرم رنگی A5 11تا100 750 1250
3 تحریر 80 گرم رنگی A5 101تا1000 650 900
4 تحریر 80 گرم رنگی A5 1001 به بالا 600 850
5 تحریر 80 گرم رنگی A4 1تا10 2500 3500
6 تحریر 80 گرم رنگی A4 11تا100 1400 2400
7 تحریر 80 گرم رنگی A4 101تا1000 1200 1800
8 تحریر 80 گرم رنگی A4 1001 به بالا 1100 1600
9 تحریر 80 گرم رنگی A3 1تا10 5000 7000
10 تحریر 80 گرم رنگی A3 11تا100 2800 4800
11 تحریر 80 گرم رنگی A3 101تا1000 2400 3600
12 تحریر 80 گرم رنگی A3 1001 به بالا 2200 3400

 

پرینت و کپی رنگی 135 گرم گلاسه

ردیف جنس ابعاد تعداد یکرو  (تومان) دو رو  (تومان)
1 گلاسه 135 گرم A5 1تا10 1700 3000
2 گلاسه 135 گرم A5 11تا100 950 1500
3 گلاسه 135 گرم A5 101تا1000 850 1350
4 گلاسه 135 گرم A5 1001 به بالا 800 1250
5 گلاسه 135 گرم A4 1تا10 3000 4000
6 گلاسه 135 گرم A4 11تا100 1900 3000
7 گلاسه 135 گرم A4 101تا1000 1700 2700
8 گلاسه 135 گرم A4 1001 به بالا 1600 2500
9 گلاسه 135 گرم A3 1تا10 5200 7200
10 گلاسه 135 گرم A3 11تا100 3100 4000
11 گلاسه 135 گرم A3 101تا1000 2900 3850
12 گلاسه 135 گرم A3 1001 به بالا 2800 3700

 

پرینت و کپی رنگی 170 گرم گلاسه

ردیف جنس ابعاد تعداد یکرو  (تومان) دو رو  (تومان)
1 گلاسه 170 گرم A5 1تا10 1750 4500
2 گلاسه 170 گرم A5 11تا100 1200 1550
3 گلاسه 170 گرم A5 101تا1000 1100 1450
4 گلاسه 170 گرم A5 1001 به بالا 1050 1350
5 گلاسه 170 گرم A4 1تا10 3500 4500
6 گلاسه 170 گرم A4 11تا100 1900 3000
7 گلاسه 170 گرم A4 101تا1000 1700 2700
8 گلاسه 170 گرم A4 1001 به بالا 1600 2500
9 گلاسه 170 گرم A3 1تا10 5200 7200
10 گلاسه 170 گرم A3 11تا100 3100 4000
11 گلاسه 170 گرم A3 101تا1000 2900 3850
12 گلاسه 170 گرم A3 1001 به بالا 2800 3700

 

پرینت و کپی رنگی 200 گرم گلاسه

ردیف جنس ابعاد تعداد یکرو  (تومان) دو رو  (تومان)
1 گلاسه 200 گرم A5 1تا10 1800 2300
2 گلاسه 200 گرم A5 11تا100 1250 1600
3 گلاسه 200 گرم A5 101تا1000 1150 1450
4 گلاسه 200 گرم A5 1001 به بالا 1100 1400
5 گلاسه 200 گرم A4 1تا10 3500 4500
6 گلاسه 200 گرم A4 11تا100 2500 3600
7 گلاسه 200 گرم A4 101تا1000 2300 3300
8 گلاسه 200 گرم A4 1001 به بالا 2200 3050
9 گلاسه 200 گرم A3 1تا10 6200 8000
10 گلاسه 200 گرم A3 11تا100 3600 4600
11 گلاسه 200 گرم A3 101تا1000 3400 4600
12 گلاسه 200 گرم A3 1001 به بالا 3300 4200

 

پرینت و کپی رنگی 250 گرم گلاسه

ردیف جنس ابعاد تعداد یکرو  (تومان) دو رو  (تومان)
1 گلاسه 250 گرم A5 1تا10 1850 2350
2 گلاسه 250 گرم A5 11تا100 1300 1650
3 گلاسه 250 گرم A5 101تا1000 1200 1550
4 گلاسه 250 گرم A5 1001 به بالا 1150 1450
5 گلاسه 250 گرم A4 1تا10 3700 4700
6 گلاسه 250 گرم A4 11تا100 2600 3700
7 گلاسه 250 گرم A4 101تا1000 2400 3400
8 گلاسه 250 گرم A4 1001 به بالا 2200 3100
9 گلاسه 250 گرم A3 1تا10 6200 8000
10 گلاسه 250 گرم A3 11تا100 3600 4600
11 گلاسه 250 گرم A3 101تا1000 3400 4600
12 گلاسه 250 گرم A3 1001 به بالا 3300 4200