روانشناسی رنگ آبی

رنگ آبی ثابت، آرام، خنک، ساکت، قابل اعتماد

رنگ، آبی به شدت با  آب و آسمان در ارتباط است به عنوان نمادی از ثبات در زندگی می باشد. به  عبارتی تعبیر می توان کرد چون اقیانوس هرگز ناپدید نمی شود و آسمان هیچگاه فرو نمی افتد، به همین دلایل آبی به عنوان رنگی قابل اعتماد، مورد اطمینان و متعهد شناخته می شود.