روانشناسی رنگ زرد

رنگ زرد درخشان، روشنگر، گرمابخش، خورشیدگون، و بشاش

در همه جوامع زرد مساوی است با شکوه، جلال و گرما خورشید.

زرد همواره طلوع خورشید را مجسم می سازد و نماد روشنایی و گرماست. رنگی که به دلیل حس تخیل و روشنگری و به واسطه خودش با نور نیرومند خورشید شناخته می شود. در روشن ترین نوع خود، مصرف کنندگان  زرد را به عنوان رنگی بشاش، جا افتاده و دلپذیر می دانند.